Veľkoobchod so spodnou bielizňou, pyžamá, plavky, ...
25 rokov spoľahlivý dodávateľ pre maloobchod.

0položka(y)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.

Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj ako „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi subjektom Ing. Roman Kravárik - GALÉRIA RIA, Riazanská 16, 831 03 Bratislava, IČO: 32134681, DIČ: 1020188026, zapísaný v živnostenskom registri ČŽR 103 - 5454 ( ďalej len " predávajúci " ) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu www.galeriaria.sk, ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.
  2. Orgán dozoru:
   Slovenská obchodná inšpekcia
   Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
   Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
   Odbor výkonu dozoru
   tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
   fax č. 02/58 27 21 70
  3. Kupujúci v kúpnej zmluve, resp. potvrdením v objednávke pristupuje k VOP a zaväzuje riadiť sa nimi. Od týchto VOP je možné sa odchýliť len na základe písomnej dohody predávajúceho a kupujúceho.
  4. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od VOP, budú ustanovenia takejto kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.
 2. Vymedzenie základných pojmov

  1. "Kupujúci" je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala a zaplatila za tovar prostredníctvom internetového obchodu www.galeriaria.sk (ďalej len "kupujúci").
  2. "Príjemca" je fyzická alebo právnická osoba, ktorej má byť objednaný tovar doručený (ďalej len "príjemca").
  3. "Tovar" je produkt objednaný prostredníctvom internetového obchodu www.galeriaria.sk (ďalej len "tovar").
 3. Práva a povinnosti predávajúceho

  1. Predávajúci je povinný:
   1. dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite, riadne zabalený v kartónovej krabici a na adresu prevádzky ním určenú.
   2. umožniť kupujúcemu nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru po jeho zaplatení.
  2. Predávajúci má právo na riadne zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 4. Práva a povinnosti kupujúceho

  1. Kupujúci je povinný:
   1. zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu pri prebratí objednávky od kuriérskej firmy v hotovosti, alebo keď mu je poskytnutý tovar na faktúru, zaplatiť do termínu splatnosti faktúry
   2. nepoškodzovať dobré meno a povesť predávajúceho,
   3. úplne a presne uviesť všetky požadované údaje v objednávke.
  2. Kupujúci berie na vedomie, že tovar je majetkom predávajúceho, pokiaľ nepríde k zaplateniu celej, teda úplnej kúpnej ceny uvedenej na Faktúre . Kupujúci, ktorému je poskytnutá možnosť platby za tovar na Faktúru s dátumom splatnosti je povinný uzavrieť ,,Dodávateľskú obchodnú zmluvu,, ktorú nájde na odkaze PLATBA A DOPRAVA a tou sa riadiť.
 5. Objednávka - uzatvorenie zmluvy

  1. Kupujúci má možnosť si vybrať tovar v internetovom obchode www.galeriaria.sk, ktorý určí na doručenie príjemcovi.
  2. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý sa považuje v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov za zmluvu uzavieranú na diaľku vzniká potvrdením zo strany predávajúceho (emailom) kupujúcemu.Na uvedenú e-mailovú adresu budú kupujúcemu v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.
  3. Kupujúci je povinný vyplniť pravdivo a presne všetky údaje v objednávke, inak zodpovedá za nedoručenie tovaru, čí prípadnú škodu, ktorá predávajúcemu v dôsledku nesprávnych a neúplne zadaných údajov vznikne.
  4. Kupujúcemu bude doručený potvrdzujúci email o uskutočnenej objednávke.
 6. Stornovanie objednávky a odstúpenie od zmluvy

  1. Objednávku je možné stornovať bezodplatne do okamihu jej potvrdenia a to zaslaním mailu predávajúcemu (info@galeriaria.sk).
  2. Objednávku je možné zrušiť najneskôr do 24 hodín pred zrealizovaním doručenia bez poplatku.
  3. Predávajúci má právo zrušiť objednávku a od zmluvy odstúpiť, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode www.galeriaria.sk.
  4. V prípade už zaplatenej kúpnej ceny, alebo jej časti, budú finančné prostriedky vrátené kupujúcemu na ním určený účet v lehote do 14 dní od platného zrušenia objednávky.
  5. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Po uplynutí tejto lehoty toto právo zaniká (v zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.).
  6. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia, alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zlého a neodborného zaobchádzania s ním, bude kupujúcemu vrátená iba alikvotná časť kúpnej ceny zodpovedajúca hodnote vráteného tovaru.
  7. Ak kupujúci od zmluvy odstúpi, je potrebné, aby vyplnil formulár na odstúpenie od zmluvy odoslal ho prostredníctvom emailu na info@galeriaria.sk
  8. Ak kupujúci od zmluvy odstúpi, musí bezodkladne a na vlastné náklady doručiť tovar bezpečným spôsobom (Slovenská pošta 1.trieda, kuriér, osobne...) na adresu Prevádzkovateľa: Ing. Kravárik Roman, Riazanská 16, 83103 Bratislava. Dôrazne odporúčame tovar poistiť.
  9. Tovar je nutné zasielať späť v pôvodnom obale spolu so všetkými dokumentami týkajúcimi sa predmetného tovaru, ktoré kupujúci obdržal pri jeho kúpe, dodaní a prevzatí.
 7. Dodacie podmienky

  1. Kupujúci má na výber tieto možnosti doručenia:
   1. kuriérska spoločnosť DPD na adresu ním určenú v objednávke
   2. osobný odber na adrese expedície - sklad Stará Vajnorská cesta 17, 831 04 Bratislava - v prac. dňoch do 12. hodiny.
   3. možnosť doručenia kupujúcemu pri rozvoze tovaru pre západoslovenský a stredoslovenský kraj 2x v mesiaci, po telefonickom dohovore.
  2. Tovar vyznačený skladom je expedovaný do 72 hodín. Tovar vyznačený na objednávku bude doručený spravidla do 14 pracovných dní.
  3. Ak tovar uvedený v objednávke nie je na sklade, kupujúcich o tom budeme informovať.
  4. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu prevziať a skontrolovať nepoškodenosť obalu a počet balíkov. Ak je prepravný obal poškodený, ihneď ho skontrolovať a s kurierom spísať reklamáciu - škodový protokol. Neúplnú, alebo poškodenú zásielku je nutné oznámiť na e-mailovú adresu predávajúceho a to ešte v ten istý deň ako došlo k jej prebratiu od kuriéra. Reklamácie o neúplnosti zásielky, teda líšiace sa počty kusov ako je uvedené na Faktúre, predavajúci akceceptuje iba do nasledujúceho pracovného dňa od prebratia zásielky.
  5. Faktúra, daňový doklad bude vložený v balíku.
 8. Ceny a platobné podmienky

  1. Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny
  2. Všetky ceny za tovar a všetky poplatky v e-shope sú uvádzané vrátane DPH. Akciové ceny platia do vypredania zásob.
  3. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby predávajúceho je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a to aj potom, ako obdržal potvrdzujúci e-mail o jeho objednávke.
  4. Kupujúci s možnosťou platby bezhotovostne na FAKTÚRU s dobou spatnosti má povinnosť uzavrieť s predávajúcim vopred ,, Dodávateľsko - odberateľskú zmluvu,, s ktorou sa môže oboznámiť na webovom odkaze PLATBA A DOPRAVA
 9. Záruka

  1. Prevádzkovateľ poskytuje záruku na tovar v trvaní 24 mesiacov, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Záruka začína plynúť dňom vystavenia faktúry.
  2. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca a vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený cez e-shop galeriaria.sk. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používaním tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborným zaobchádzaním, zanedbanie starostlivosti o tovar, alebo nesprávne a neodborné ošetrovanie tovaru. Všetky právom uplatnené reklamácie sú v záručnej dobe bezplatné.
  3. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
  4. Ak je nutné tovar opraviť alebo vymeniť, kupujúci je povinný tovar zaslať výhradne iba prostredníctvom Slovenskej pošty, 1. triedou alebo kuriérom na adresu sídla - Ing. Kravárik Roman, Riazanská 16, 831 03 Bratislava. Tovar je nutné dobre zabaliť, so všetkými náležitosťami, tak aby nedošlo k akémukoľvek možnému poškodeniu.
 10. Zásady spracúvania osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ internetového obchodu zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR).
  2. Viac informácií o zásadách spracovania osobných údajov nájdete na tomto odkaze.
 11. Súbory Cookies

  1. Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
  2. Viac informácií o súboroch cookies nájdete na tomto odkaze.
 12. Zodpovednosť

  1. Podmienkou pre platnosť kúpnej zmluvy je vyplnenie všetkých povinne vyznačených údajov v objednávkovom formulári.
  2. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie zásielky alebo za jej zdržanie v prípade, ak nedoručenie bolo spôsobené nedostatkami na strane kupujúceho, napríklad nesprávne uvedená adresa kupujúcim na doručenie tovaru, nesprávne uvedenie telefonického kontaktu na kupujúceho, alebo nesprávne uvedenie akýchkoľvek iných informácii, ktoré sa ukážu ako nepravdivé a v dôsledku ktorých nemohlo dôjsť k riadnemu doručeniu tovaru.
  3. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak tovar odmietla prevziať osoba, ktorej mala byť doručená podľa údajov v objednávke kupujúceho.
  4. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak osoba, ktorej mal byť tovar doručený, bola nezastihnuteľná.
  5. Pokiaľ objednané tovary predávajúci nemôže doručiť z dôvodov na strane predávajúceho, kupujúcim zaplatená kúpna cena bude kupujúcemu vrátená na bankový účet.
  6. Predávajúci nezodpovedá za neskoré dodanie, poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou.
 13. Alternatívne riešenie sporov

  1. Na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, má spotrebiteľ právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
  2. Návrh môže podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môže využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  3. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
  4. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
  5. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: - ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; - ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
  6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
  7. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
 14. Záverečné ustanovenia

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.galeriaria.sk.
  2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu vyplnením objednávky a potvrdeným súhlasom.
  3. Kupujúci vyhlasuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
  4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
  5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 07.01.2021 (posledná aktualizácia).